Algemene voorwaarden

Algemene leverings -en betalingsvoorwaarden van Dutch Petfood. Gevestigd en kantoorhoudende te Jules de Beerstraat 18, 5048AH, Tilburg

Algemeen

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Indien aan een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.

De in onze catalogi, folder, prijslijsten en bijlagen bij offertes voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van onze artikelen te geven. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen en zijn niet aansprakelijk voor druk -en schrijffouten en kennelijke vergissingen.

Aanbiedingen

Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te alle tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder)te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
exclusief de kosten van verpakking, in -en uitlading, vervoer en verzekering,
vermeld in Euro

Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Annulering

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs(incl.BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl gederfde winst.

Levering

Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.

De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voerenna mededeling onzerzijds dat deze zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelde, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

Indien gekocht is op afroep is wederpartij verplicht de gekochte zaken binnen de gesteld tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, zijn wij gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan de wederpartij te leveren.

Transport / Risico

Wanneer de wederpartij ons geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Overmacht

Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij wederpartij als bij derden.

In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft..

Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Wederpartij is gehouden ons te vrijwaren resp. schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade warvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding tot wederpartij is uitgesloten.

Reclames

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 7 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Wederpartij is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de eventuele gebreken op te nemen.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en binnen 7 dagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank -of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Ingeval de wederpartij:

In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
enige uit kracht der Wet of va deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Rente en kosten

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 8% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts –en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatie tarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van de partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.